Bağımsız Denetçi Bilglleri

Şirketimizin 30 Haziran 2017 “ara dönem” ile 31 Aralık 2017 “yıl sonu” tarihleri itibariyle düzenlenmiş bilançoları ile aynı tarihlerde sona eren dönemlere ait gelir, özsermaye değişim ve nakit akım tabloları ile muhasebe politikalarının özeti ve diğer açıklayıcı notların 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve SPK mevzuatı uyarınca ara dönemler için incelenmesi ve bağımsız sınırlı denetime ve yıl sonu için ise bağımsız denetime tabi tutulması ve yıllık faaliyet raporu ile riskin erken saptanması ve yönetimine ilişkin sistemlerin denetlenmesi/incelenmesi ve değerlendirilmesi hususlarını içeren 2017 yılı Bağımsız Denetim Sözleşmesi konusunda 2016S/477 sayılı sözleşme çerçevesinde   
 
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (Member of KPMG International Cooperative) ile anlaşılmıştır. 
 
SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ
RUŞEN FİKRET SELAMET  (KGK LİSANS NO: BD/2013/04913)