İş Sürekliliği

Brisa, paydaşlarına mümkün olan en yüksek değeri sağlayabilmek için tüm iş süreçlerinin ve kurumsal operasyonlarının sürekliliğinin sağlanmasına azami önemi vermektedir.
 
 
Brisa'nın operasyonel risk yönetimi faaliyetleri; olay anında acil müdahale, kriz yönetimi, iş sürekliliği  ve kurtarma safhalarını içerecek şekilde, ilgili tüm çalışanların oluşturduğu bir platformda, planlı bir yol haritası dahilinde ve sürekli gözden geçirme ve iyileştirmelerle birlikte sürdürülmektedir.
 
Risk Yönetim Müdürlüğü; tedarik zinciri problemleri, bilgi sistemleri kesintileri, makina bozulmaları, yangın, doğal afet, bulaşıcı hastalık ve benzeri operasyonel risklerin gerçekleşmesi halinde meydana gelebilecek iş ve üretim kesintilerinden kaynaklanan kayıpları asgari düzeye indirmek için iş sürekliliği politika ve planlarının ilgili fonksiyonlarla beraber oluşturulması, kurum geneline yaygınlaştırılması, güncellenmesi ve test edilmesi çalışmalarını yürütmektedir. Bu çalışmaların nihai amacı; ürün güvenliği ve kalitesinden, yasa ve yönetmeliklere uyumdan, şirketin kurumsal itibarından ve sosyal sorumluluk bilincinden, insan hayatına verilen öncelik ve değerden, çevre duyarlılığından taviz vermeksizin:
 
  • İş süreçlerinin kesintiye uğradığı durumlarda oluşan olay/acil durum yönetimi ve doğru iç /dış iletişim akışını sağlamak
  • Kritik hizmetlerimizin müşterilerimize kesintisiz sunulmasını sağlamak maksadı ile ile müdahale planları geliştirmek ve sürekli iyileştirmek 
  • Personel ve diğer kaynakların kısıtlı olduğu durumlarda tüm kaynaklardan etkin ve verimli şekilde faydalanmak
  • Kesinti sürelerini şirket, müşteriler, tedarikçiler ve diğer kritik paydaşlar açısından asgari düzeye indirmek
  • Olası kesinti sonrası gerçekleştirilecek kurtarma çalışmaları sonrasında normal çalışma düzenine dönüşü en etkin şekilde gerçekleştirmek
  • Şirket altyapısını kesinti ihtimallerini azaltacak şekilde geliştirmek için yatırım yapmak
  • İş kesintilerinin finansal ve itibari olumsuz etkilerinin azaltmaktır.
 
Şirket çalışanları, yönettikleri veya parçası oldukları operasyonel süreçlerle ilgili iş kesintilerinin nedenlerinin belirlenmesinde, önlem alınmasında ve gerektiğinde kendilerinin de katkısıyla önceden oluşturulmuş iş sürekliliği planının zamanında ve hatasız bir şekilde yürürlüğe koyulmasında ana sorumluluk sahibidir. Risk Yönetim Müdürlüğü, şirket genelinde yapılacak iş sürekliliği planlaması oluşturma, gözden geçirme ve tatbikat çalışmalarını koordine etmekten sorumlu olup, üst yönetimin de desteğiyle şirket genelinde iş sürekliliği yönetimi ve planlaması ile ilgili kurumsal bir politika ve kılavuz geliştirmiştir.
 
Brisa , iş sürekliliğine yönelik yaptığı çalışmalardan dolayı 2015 yılında “CIR Magazine” tarafından düzenlenen global ödüllerde “Business Continuity / Resillence Strategy of the Year” kategorisinde büyük ödüle layık görülmüştür.