Sürdürülebilirlik Politikamız

BRİSA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

 

Gelecek nesillerimize daha güzel bir dünya bırakmak için sürdürülebilir büyüme stratejilerini benimseyerek hayata iz bırakıyoruz. Sosyal, çevresel ve ekonomik konuları iç içe ve bağlı görüyor, yaptığımız her işte düşünmeye sürdürülebilirlik ile başlıyoruz.

Sosyal, çevresel ve ekonomik konulara yönelik öncelikli sorumluluklarımız;

 

SOSYAL

İnsan Hakları

 • Evrensel insan haklarına saygı duymak, bu hakları desteklemek ve ihlallerinin olmaması için sorumluluk almak.
 • Aile içi şiddet de dahil olmak üzere şiddetin her türlüsüne karşı farkındalığı arttırmak

 

İş Sağlığı ve Güvenliği

 • İş sağlığı ve güvenliğine birinci derecede önem vermek

 

Ürün ve Hizmet Yaşam Döngüsü Boyunca Müşteri Sağlığı Ve Emniyeti

 • Ürün ve hizmet yaşam döngüsü boyunca müşteri sağlığı ve emniyetine önem ve öncelik vermek
 • Ürün ve hizmetlerimizin sağlık, güvenlik ve çevresel etkilerine ilişkin bilgileri müşterilerimizle şeffaf ve sistematik bir şekilde paylaşmak

 

Yolsuzluk ve Rüşvet  Karşıtlığı

 • Yolsuzluk ve rüşvet karşıtlığını temel sorumluluğumuz olarak kabul etmek
 • Süreçlerimizi usülsüzlük ve rüşvet karşıtlığını gözetecek şekilde gözden geçirmek

 

Yasal Düzenlemelerin Ötesinde İş Yapış Şekli

 • Yasal düzenlemelere tam uyumun ötesinde bir iş yapış biçimini benimsemek
 • Kurumsal yönetimde şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerini kabul etmek 

 

Bilgi  Güvenliği

 • Bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik özelliklerini koruma altına almak ve paydaşlarımızın bilgi güvenliği konusunda farkındalığını arttırmak

 

Çalışan Hakları

 • İş Etiği Kuralları (SA-ETIK) değer ve çalışma prensiplerini benimsemek
 • Fırsat eşitliğinin toplumsal sürdürülebilirliğin temellerinden biri olduğu kabul etmek
 • Kadınların iş yaşamına eşit ve etkin katılımını sağlamak ve kadın istihdamını artırmak
 • Zorla ve zorunlu işçilik ve çocuk işçiliğin kaldırılmasını desteklemek
 • Çalışanlarımızın anayasal ve uluslararası anlaşmalardan kaynaklı örgütlenme, sendikalaşma ve toplu sözleşme gibi tüm temel haklarını tanımak ve bu haklara saygı duymak
 • İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılık olmamasını sağlamak
 • İş ve özel hayat dengesini sağlama konusunda çalışanlarımıza karşı sorumlu bir tutum sergilemek

 

Gelişim Yolculuğu

 • Tercih edilen işyeri olmak
 • Kurumsal ve bireysel performans değerlendirme sürecimizi, strateji ve hedeflerimizin tüm organizasyona ve çalışanlarımıza yayılımı ile uygulamak
 • Kurumsal gelişim yaklaşımlarımızı en iyi uygulama örnekleri haline getirerek katılımcı  bir çalışma ortamı oluşturmak

 

Paydaşlarla ve Toplumla İlişkiler

 • Tüm faaliyetlerimizde paydaşlarımızla şeffaf, katılımcı ve karşılıklı güvene dayalı bir biçimde iletişim kurmak
 • Sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerimizi paydaşlarımızla birlikte proaktif bir şekilde yönetmek
 • Paydaş beklentileri iş yapış şeklimize, kültür ve değerlerimize yansımış “sosyal sorumluluk bilinciyle yönetim” anlayışını temel almak
 • Topluma katkımızı sosyal sorumluluk stratejilerimiz doğrultusunda şekillendirmek ve çeşitlendirmek
 • Sürdürülebilirlik yaklaşımını desteklemek ve yaymak

 

ÇEVRESEL

Doğal Kaynakların Etkili Kullanımı ve Daha Az Atık

 • Doğal kaynakların etkin kullanımı için iş yapış şekillerimizi  geliştirmek
 • Su kullanımını azaltmak
 • Atıkların kaynağında azaltımı ilkesine uygun çalışmalar yapmak
 • Oluşan  atıkları doğada sıfır depolama ilkesi ile yönetmek ve yeniden kullanım, geri kazanım  ile ekonomik değer yaratmak
 • Faaliyetlerimizde temizlemek yerine kirletmemek ilkesi ile uyum içerisinde çalışmak

 

Enerji ve Karbon Yönetimi

 • Küresel iklim değişikliği ile mücadele etmek
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan,  karbondioksit başta olmak üzere tüm sera gazlarının salımını azaltmak
 • Yenilenebilir ve verimli enerji kullanmak
 • Çevresel yönetim sistemimiz ile çevresel etkilerimizi kontrol ederek azaltmak.

 

Çevre Dostu Ürün ve Hizmetler

 • Ürün ve hizmetlerimizi geliştirirken çevre dostu, güvenli, sağlam ve yüksek kalitede olmasına özen göstermek
 • Ürün ve hizmetlerimizin etkilerini yaşam döngüleri boyunca ele almak

 

Biyoçeşitliliğe Saygı

 • Çevre stratejilerimizi oluştururken ve faaliyetlerimizi tasarlarken  biyoçeşitlilik ve ekosistem konularını dikkate almak

 

EKONOMİK

Sorumlu Değer Zinciri Uygulamaları

 • Daha yüksek ekonomik değer üretmek ve dağıtmak
 • Değer zincirimizde, sürekli iyileştirmeyi ve gelişimi temel alarak rekabet avantajı yaratmak ve  sürdürülebilir karlılığı sağlamak
 • Kurumsal riskleri erken tespit edip önlem alarak, kurum genelinde risk yönetim kültürü ile sürdürülebilir büyümeyi desteklemek
 • İş sürekliliği yönetimi prensiplerimizle, kritik ürün ve hizmetlerimizin devamlılığını sağlamak
 • Tedarikçilerimizin, temel insan haklarına, fırsat eşitliğine ve iş etiği ilkelerimize uyumunu sağlamak
 • Güvenli çalışma ortamı, çalışma saatleri ve ücretlendirme de dahil olmak üzere tüm yasal düzenlemelere uyum gösteren tedarikçiler ile çalışmak

 

İnovasyon ve Kurumsal Girişimcilik

 • İnovasyonu ve kurumsal girişimciliği kurum kültürümüzün odağına yerleştirmek ve uygulamalarının yayılımını paydaşlarımızın katılımı ile sağlamak