Sorumlu Satınalma

BRİSA SORUMLU SATINALMA POLİTİKASI

 

Brisa olarak, sürdürülebilir büyüme stratejimizi gerçekleştirirken, sürdürülebilirlik yönetimi ve bileşenleri konusunda tedarik zincirimizde yer alan paydaşlarımızla işbirliği içerisinde olmayı, sürdürülebilirlik bilincini artırmayı ve faaliyetlerimizi çevreye duyarlı örnek yaklaşımlarla desteklemeyi amaçlıyoruz.

 

Temel İlkelerimiz

 

 • Tedarik zincirimizde yer alan tüm operasyonların hukuka ve etik kurallarına uygun şekilde yürümesini sağlamak.
 • Ayrım gözetmeksizin tüm tedarikçilerimizle samimi, dürüst, saygılı, adil, tarafsız ve şeffaf iş ilişkileri kurmak; tedarikçi seçimi dahil olmak üzere tüm tedarik faaliyetlerinin adil sürdürülmesini sağlamak ve tedarikçilerimize karşı yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek.
 • Tedarik zincirimizde yer alan paydaşlarımıza, sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk bilinci konusunda örnek olacak yaklaşımlarda bulunarak çevre ve toplum için sürdürülebilir bir tedarik zinciri kültürü oluşturmak.
 • Sürekli iyileştirmenin sağlanması için tedarikçilerimizle işbirliği içerisinde bulunarak geri bildirim ve örnek uygulama paylaşımları konusunda tedarikçilerimizi teşvik etmek.

 

Politikamız

 

 • Kalite yönetim sistemlerini kurmuş, uygulamakta ve sürekli iyileştirmekte olan, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini ön planda tutan tedarikçilerimizle uzun süreli işbirliğine, karşılıklı güvene, sağlıklı ve yapıcı iletişime dayalı ilişkiler kurmak.
 • Tedarikçilerimizle olan tüm ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük aramak, yasal ve etik olan alanlarda rekabet eden ve yasa dışı faaliyetlerden uzak duran tedarikçilerle çalışmak.
 • Brisa’nın fikri mülkiyetini, teknolojisinin gizliliğini ve kişisel verilerini özenle koruyan tedarikçilerle çalışmak; aynı şekilde tedarikçilerimizin fikri mülkiyetini, teknolojisinin gizliliğini ve kişisel verilerini özenle korumak.
 • Tüm operasyonlarında temel insan hakları, iş etiği, iş sağlığı ve güvenliği, çalışan hakları ve çevreyi korumaya yönelik girişimlerde bulunan; adil iş uygulamalarını sağlamak için sistem oluşturan tedarikçilerle çalışmak.
 • Topluma ve çevreye saygılı, iklim değişikliğine duyarlı, enerji verimliliğini sağlamaya yönelik kaynak koruma, atık azaltma, yeniden kullanma ve geri kazanma aktiviteleri yürüten; kaynaklarını doğayla uyumlu ve etkin şekilde kullanan; atık ve kirli gazların emisyon yönetimi ve zehirli madde yönetimi kapsamında çalışmalar yürüten; çevre ve enerji konularında tüm yasal mevzuat ve standartlara uyarak mevzuat gerekliliklerinden daha iyisini yapma konusunda çaba gösteren tedarikçilerle çalışmak.
 • Çalışanları için adil bir çalışma ortamı oluşturan; çalışanları arasında dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetmeyen; kadın-erkek fırsat eşitliğine önem veren; gebe veya çocuk emziren kadınların çalışma koşullarını yasalara uygun şekilde düzenleyen; çalışanlarının fikirlerine değer veren ve sürekli iyileştirme faaliyetlerine dahil eden; çalışanlarının dokunulmazlık ve sendikalaşma haklarını koruyan; zorla veya zorunlu tutarak çalışmayı engelleyen; çocuk işçi çalıştırmayan; istihdam ve çalışma hayatıyla ilgili yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere uyumlu tedarikçilerle çalışmak.
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda önleyici ve düzeltici yaklaşımlar ile süreçlerini sürekli iyileştiren, iş sağlığı ve güvenliğini şirket kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirmiş, tüm yasal mevzuat ve standartlara uyarak mevzuat gerekliliklerinden daha iyisini yapma konusunda çaba gösteren tedarikçilerle çalışmak.
 • Yönetim anlayışını rekabetçi maliyeti sürdürülebilir şekilde sağlayarak, doğru mal ve hizmeti, doğru zamanda ve miktarda temin etmek üzerine şekillendirmiş olan tedarikçilerle çalışmak.
 • Finansal, stratejik ve operasyonel alanlarda risklerinin farkında olup bunları yönetebilen tedarikçilerle çalışmak.
 • Karşılıklı olarak fayda elde edebileceğimiz; kalite, verimlilik, maliyet, sevkiyat dahil olmak üzere tüm alanlarda sürekli gelişime açık olan; iyileştirme projeleri yürüten ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden tedarikçilerle çalışmak.

 

Yukarıda belirtilen ilkelere uyumsuz davranan tedarikçilerden, politikaya uyum için düzeltme planı talep edilir. Uyum sürecini kabul etmeyen ve/veya belirlenen süre içinde iyileştirmeleri gerçekleştirmeyen tedarikçilerle ticari ilişkiler sonlandırılır.

 

Sorumlu satın alma politikamız, Brisa’nın iş etiği, sürdürülebilirlik, kalite, iş sağlığı ve iş güvenliği, çevre ve enerji alanlarındaki temel ilke ve politikaları baz alınarak oluşturulmuştur. Sorumlu satın alma anlayışının, tedarikçilerimizin de benimsemiş olduğu sorumlu bir tedarik zinciri sayesinde kurulabileceğine inanarak, tedarikçi ilişkilerimizi bu politika çerçevesinde yürütmekteyiz.