Açık Pozisyonlar

Şirketimizde açık pozisyonlara başvurmak ve yaptığınız başvuruların hangi aşamada olduğunu görmek için Kariyer.net'te oluşturduğunuz kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş sağlayabilirsiniz.Eğer üye değilseniz lütfen üyelik oluşturunuz.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgi edinmek için tıklayınız.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İlgili madde gereğince bu tarihten sonra haklarınız aşağıdaki gibidir.
 

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7 .maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.