Sorumlu Satınalma

 

 

BRİSA SORUMLU SATINALMA POLİTİKASI

 

Brisa olarak; sürdürülebilir büyüme stratejimizi gerçekleştirirken, sürdürülebilirlik yönetimi vebileşenleri konusunda tedarik zincirimizde yer alan paydaşlarımızla işbirliği içerisinde olmayı,sürdürülebilirlik bilincini arttırmayı ve faaliyetlerimizi çevreye duyarlı örnek yaklaşımlarladesteklemeyi amaçlıyoruz.

 

Temel İlkelerimiz;

 

• Tedarik zincirimizde yer alan tüm operasyonların hukuka uygun ve etik şekilde yürümesini
sağlamak,


• Ayırım gözetmeksizin tüm tedarikçilerimizle samimi, dürüst, saygılı, adil, tarafsız ve şeffaf iş
ilişkileri kurmak, tedarikçi seçimi dahil olmak üzere tüm tedarik faaliyetlerinin adil sürdürülmesini
sağlamak ve tedarikçilerimize karşı yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek.


• Tedarik zincirimizde yer alan paydaşlarımıza, sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk
bilinci konusunda örnek olacak yaklaşımlarda bulunarak çevre ve toplum için sürdürülebilir bir
tedarik zinciri kültürü oluşturmak,


• Sürekli iyileştirmenin sağlanması için tedarikçilerimizle işbirliği içerisinde bulunarak geri bildirim
ve örnek uygulama paylaşımları konusunda tedarikçilerimizi teşvik etmek,

 

Bu ilkeler doğrultusunda Politikamız;

 

• Kalite Yönetim Sistemlerini kurmuş, uygulamakta ve sürekli iyileştirmekte olan; müşteri ihtiyaç ve
beklentilerini ön planda tutan tedarikçilerimiz ile uzun süreli iş birliğine, karşılıklı güvene , sağlıklı
ve yapıcı iletişime dayalı ilişkiler kurmak,


• Tedarikçilerimizle olan tüm ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük aramak, yasal ve etik olan
alanlarda rekabet eden ve yasa dışı faaliyetlerden uzak duran tedarikçiler ile çalışmak,


• Brisa’nın fikri mülkiyet ve teknolojisinin gizliliğini muhafaza eden ve bilgilerimizi özenle koruyan
tedarikçiler ile çalışmak; aynı şekilde tedarikçilerimizin fikri mülkiyet ve teknolojisinin gizliliğini
özenle korumak,


• Tüm operasyonlarında; temel insan hakları, iş etiği, iş sağlığı ve güvenliği, çalışan hakları ve
çevreyi korumaya yönelik girişimlerde bulunan; adil iş uygulamalarını sağlamak adına sistem
oluşturan tedarikçiler ile çalışmak,


• Topluma ve çevreye saygılı; iklim değişikliğine duyarlı; enerji verimliliğini sağlamaya yönelik
kaynak koruma, atık azaltma, yeniden kullanma ve geri kazanma aktiviteleri yürüten; kaynaklarını
doğayla uyumlu ve etkin şekilde kullanan; atık ve kirli gazların emisyon yönetimi ve zehirli madde
yönetimi adına çalışmalar yürüten; çevre ve enerji konularında tüm yasal mevzuat ve standartlara
uyarak mevzuat gerekliliklerinden daha iyisini yapma konusunda çaba gösteren tedarikçiler ile
çalışmak,


• Çalışanları için adil bir çalışma ortamı oluşturan; çalışanları arasında dil, ırk, cinsiyet, siyasi
düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetmeyen, kadın-erkek fırsat
eşitliğine önem veren; gebe veya çocuk emziren kadınların çalışma koşullarını yasalara uygun
şekilde düzenleyen; çalışanlarının fikirlerine değer veren ve sürekli iyileştirme faaliyetlerine dahil
eden; çalışanlarının dokunulmazlık ve sendikalaşma haklarını koruyan; zorla veya zorunlu tutarak
çalışmayı engelleyen; çocuk işçi çalıştırmayan; istihdam ve çalışma hayatı ile ilgili yürürlükteki tüm
yasa ve düzenlemelere uyumlu tedarikçiler ile çalışmak,


• İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda önleyici ve düzeltici yaklaşımlar ile süreçlerini sürekli iyileştiren,
iş sağlığı ve güvenliğini şirket kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirmiş, tüm yasal mevzuat ve
standartlara uyarak mevzuat gerekliliklerinden daha iyisini yapma konusunda çaba gösteren
tedarikçiler ile çalışmak,


• Yönetim anlayışını; rekabetçi maliyeti sürdürülebilir şekilde sağlayarak, doğru mal ve hizmeti,
doğru zamanda ve miktarda temin etmek üzerine şekillendirmiş olan tedarikçiler ile çalışmak,


• Finansal, stratejik ve operasyonel alanlarda risklerinin farkında olup bunları yönetebilen
tedarikçiler ile çalışmak,


• Karşılıklı olarak fayda elde edebileceğimiz; kalite, verimlilik, maliyet, sevkiyat dahil olmak üzere
tüm alanlarda sürekli gelişime açık olan, iyileştirme projeleri yürüten, teknolojik gelişmeleri
yakından takip eden tedarikçiler ile çalışmak.


Yukarıda belirtilen konularda uygunsuzluk tespit edilen tedarikçilerden, politikaya uyum için
düzeltme planı talep edilir. Uyum sürecini kabul etmeyen ve/veya belirlenen süre içinde iyileştirmeleri gerçekleştirmeyen tedarikçiler ile ticari ilişkimiz sonlandırılır.


Sorumlu Satınalma Politikamız; Brisa İş Etiği Kuralları, Brisa Mükemmellik Politikası, Brisa İş
Sağlığı ve İş Güvenliği Politikası ile ortaya konan temel ilkelerimiz baz alınarak oluşturulmuştur.
Sorumlu satınalma anlayışının, tedarikçilerimizin de benimsemiş olduğu sorumlu bir tedarik zinciri
sayesinde kurulabileceğine inanarak, tedarikçi ilişkilerimizi “Sorumlu Satınalma Politikası”
çerçevesinde yürütmekteyiz.