Çevre ve Enerji

Brisa yönetimi ve çalışanları olarak sürdürülebilirlik ilkeleri ve Bridgestone Çevresel Misyon Beyanı doğrultusunda çevresel ayak izimizi sürekli iyileştirmek için;

 • Doğayla uyumlu sürdürülebilir bir üretim için enerji ve kaynaklarımızı etkin kullanmayı,
 • Tüm faaliyetlerimizde ekosistemi koruma prensibini benimseyerek çevreyi temizlemek yerine, kirletmemeyi,
 • Kuruluş bağlamımızı dikkate alarak, çevre boyutlarımız ve uygunluk yükümlülüklerimiz ile ilgili risk ve fırsatları belirlemeyi ve değerlendirmeyi,
 • Çevre ve enerji konularında faaliyetlerimiz ile ilgili tüm yasal ve diğer gereklilikleri sağlamayı ve bu gerekliliklerin ötesinde çalışmalar yürütmeyi,
 • Tüm süreçlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri önleyici ve düzeltici yaklaşımlar çerçevesinde kontrol ederek azaltmayı,
 • Yaşam döngüsü yaklaşımı çerçevesinde ürünlerimizi tasarlayarak geliştirmeyi,
 • Ürün ve hizmet satın alımlarında çevreye duyarlı ve enerjiyi verimli kullanan seçenekleri tercih etmeyi,
 • Enerji tüketimi ve sera gazı emisyonlarının azaltılması için enerji verimliliği tekniklerine uygun çalışmalar yapmayı,
 • Acil durumlara hazırlıklı olmayı ve gerektiğinde en etkin şekilde müdahaleyi,
 • Çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi çevre ve enerji konularında bilinçlendirmeyi,
 • Sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak değer katmayı,
 • Çevre ve enerji performansları ve yönetim sistemlerini sürekli iyileştirmeyi,
 • Çevre ve enerji politikası kapsamında taahhüt edilen amaç ve hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyulan bilgiyi ve kaynakları temin etmeyi,

Taahhüt ederiz.